ArtykułyWydarzenia

POLISH BIOTOPE CONTEST 2019

Magazyn Akwarium wspólnie z Biotope Team Poland ma zaszczyt ogłosić największy w Polsce (dwuetapowy) konkurs na aranżację akwarium biotopowego – POLISH BIOTOPE CONTEST 2019

Akwarystyka biotopowa zdobywa sobie coraz szersze uznanie zarówno wśród doświadczonych pasjonatów, jak i pośród mniej wtajemniczonych adeptów akwarystyki. Jej celem pozostaje nie tylko dobrostan organizmów żywych (roślin i zwierząt), ale kreowanie w akwarium autentycznego wycinka podwodnego świata, który jak najwierniej odwzorowuje konkretne środowisko naturalne (wolno płynący odcinek pewnej rzeki czy fragment linii brzegowej wybranego jeziora).

Akwarystyka biotopowa zbliża nas do natury!

Akwarystyka biotopowa może stać się nadzieją i przyszłością tego pięknego hobby, uczy i rozwija, każe widzieć każdą rzecz w szerokim kontekście ekologicznym, a nade wszystko pozwala żywić przekonanie, że uda nam się ocalić od wymarcia rozmaite gatunki roślin i zwierząt.

Że polscy akwaryści stali się w ostatnich latach uznanymi autorytetami w dziedzinie aranżowania zbiorników biotopowych – świadczą zajmowane przez nich miejsca w najbardziej prestiżowych konkursach na świecie.

Jesteśmy zatem przekonani, że „polska akwarystyka biotopowa”, sama w sobie, może stać się marką i wizytówką tego pięknego hobby.

Właśnie dlatego Magazyn Akwarium wspólnie z Biotope Team Poland organizuje pierwszy z prawdziwego zdarzenia konkurs na aranżację najlepszego akwarium biotopowego w Polsce!

Eliminacje rozpoczynają się już 1 lutego i potrwają do 30 kwietnia 2019.

Finał zaś odbędzie się 13-15.09.2019 podczas Międzynarodowych Targów Zoologicznych Pet Fair w Łodzi.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Konkursie! Cenne nagrody czekają! 


Regulamin konkursu POLISH BIOTOPE CONTEST 2019

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

2. Organizatorem konkursu (dalej: „Organizator”) są Magazyn Akwarium oraz Biotope Team Poland.

3. Partnerem strategicznym Konkursu jest firma Tropical – Tadeusz Ogrodnik.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z portalem Facebook. Facebook jest tylko jedną z platform komunikacji Organizatora z Uczestnikami.

5. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do Konkursu należy kierować do Organizatora, a w szczególności do osób reprezentujących Biotope Team Poland.

6. Konkurs nie narusza:

a) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym nie stanowi reklamy napojów alkoholowych ani nie narusza postanowień́ art. 131 tejże ustawy;

b) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym nie narusza postanowień́ art. 8 tejże ustawy;

c) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień́ art. 29 tejże ustawy.

§ 2

 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być:

a) pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”);

b) osoba, która ukończyła 13 lat i działa za zgodą opiekuna prawnego.

2. Akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu;

b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka jako jednego z medium komunikacji między Organizatorem a Uczestnikiem;

d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych powiązanych z Organizatorem swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania mu tytułu Laureata Konkursu; 

f) ukończył 18 lat lub ukończył 13 lat i bierze udział w Konkursie za zgodą rodziców, a w przypadku żądania Organizatora Konkursu okaże pisemną zgodę.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora (w tym członkowie Biotope Team Poland), spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

§ 3

Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach – eliminacyjnym (dalej: „Eliminacje”) oraz finałowym (dalej: „Finał”).

2. Eliminacje trwają od 01.02.2019 do dnia 30.04.2019 do godz. 23:59.

3. Ogłoszenie wyników Eliminacji nastąpi najpóźniej w dniu 31.05.2019 w formie oficjalnego komunikatu na stronach internetowych: www.biotopeteampoland.pl, magazynakwarium.pl, oraz na profilach Biotope Team Poland i Magazynu Akwarium w portalu Facebook. Ponadto każdy z uczestników Eliminacji, który zakwalifikuje się do Finału, otrzyma powiadomienie na adres email, z którego przysłał zgłoszenie.

4. Finał odbędzie się podczas targów Pet Fair w Łodzi, w terminie 13–15.09.2019.

5. Zasady uczestnictwa w etapie Eliminacji:

a) zadaniem Uczestnika jest przesłanie zgłoszenia konkursowego na adres mailowy Organizatora: biotope.team.poland@gmail.com;

b) zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • 5 zdjęć zbiornika biotopowego posiadanego przez Uczestnika, w tym jedno zdjęcie przedstawiające zbiornik od frontu,
 • opis zbiornika zawierający łacińskie nazwy gatunkowe zwierząt i roślin znajdujących się w akwarium,
 • nazwę odtwarzanego biotopu wraz z opisem terenu geograficznego, na którym odtwarzany biotop się znajduje (w tym szerszą listę przykładowych przedstawicieli fauny i flory występujących w biotopie, a niekoniecznie znajdujących się w akwarium Uczestnika),
 • opis odtwarzanego biotopu, zawierający w szczególności wszystkie informacje dotyczące wizji autora oraz warunków wodnych panujących w zbiorniku, takich jak temperatura, odczyn, twardości itp.,
 • informację o wymiarach zbiornika oraz sprzęcie użytym do prowadzenia zbiornika, wraz ze sposobem pielęgnacji zbiornika,
 • źródła pozyskanych przez autora informacji, które wykorzystał do odtworzenia biotopu;

c) każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden zbiornik;

d) ocena prac Uczestnika przez Jury powołane przez Organizatora będzie obejmować:

 • jakość zdjęć (0–5 punktów);
 • jakość opisu terenu geograficznego (0–5 punktów);
 • dobór fauny i flory w odniesieniu do biotopu występującego w naturze (0–10 punktów);
 • dobór fauny i flory w odniesieniu do zbiornika (0–10 punktów);
 • jakość opisu biotopu, który znajduje się w zbiorniku (0–5 punktów);
 • źródła (0–5 punktów);
 • wygląd zbiornika (0–10 punktów);

e) Uczestnik w Eliminacjach może zdobyć maksymalnie 50 punktów. Każdy z członków Jury ocenia nadesłane prace niezależnie, a następnie w każdym elemencie podlegającym ocenie wyciągana jest średnia ocen. Suma średnich ocen z każdego elementu stanowi ocenę końcową pracy Uczestnika;

f) Organizator powołuje Jury do Eliminacji w następującym składzie:

 • Kamil Hazy,
 • Bartłomiej Paśnik,
 • Łukasz Barwicki;

g) Organizator, na podstawie punktacji Jury, wyłoni w Eliminacjach 6 (sześć) najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Finale Konkursu (dalej: „Finalista”).

6. Zasady uczestnictwa w Finale:

a) w Finale mogą wziąć udział jedynie Finaliści wyłonieni przez Organizatora w Eliminacjach, z zastrzeżeniem, iż w przypadku niemożności uczestnictwa w Finale któregoś z wyłonionych Finalistów do wzięcia udziału w finale zostanie zaproszony Uczestnik, który zajął następne kolejne miejsce w Eliminacjach;

b) Finalista musi potwierdzić fakt uczestnictwa w Finale, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania wyników Eliminacji.

c) Finalista ma za zadanie wykonać aranżację zbiornika biotopowego (poziom wody w zbiorniku musi wynosić przynajmniej 20 cm), który zostanie zaprezentowany podczas Targów Pet Fair w Łodzi w dniach 13–15.09.2019;

d) Finalista musi wykonać aranżację finałową we własnym zakresie, z własnych materiałów, używając fauny i flory przywiezionej na Finał przez siebie. Zbiornik finałowy musi zostać zaaranżowany w dniu 12.09.2019;

e) Finalista może rozebrać aranżację finałową dopiero po zakończeniu trwania Targów Pet Fair, tj. w dniu 15.09.2019 po oficjalnej godzinie zamknięcia terenu Targów dla zwiedzających;

f) Finalista ma obowiązek do 15.08.2019 wysłać Organizatorowi informację na temat aranżowanego podczas Finału biotopu, w celu ułatwienia oceny członkom Jury;

g) Organizator zapewnia każdemu Finaliście odkryty zbiornik Juwel Primo 60 o wymiarach 61x31x37 cm (poj. ok. 60 l) wraz z niezbędnym osprzętem (filtr, grzałka, moduł oświetleniowy Juwel Helialux Spectrum);

h) Organizator zapewnia każdemu Finaliście zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowanie na czas trwania Targów Pet Fair (3 noclegi).

i) Organizator powołuje Jury do Finału w składzie:

 • Kamil Hazy,
 • Bartłomiej Paśnik,
 • Łukasz Barwicki,
 • Paweł Czapczyk,
 • Przedstawiciel Partnera Strategicznego

j) Organizator na podstawie oceny zbiorników przez członków Jury wyłoni Laureatów Konkursu, przyznając odpowiednio miejsca w Finale od 1 do 6.

§ 4

Nagrody dla Laureatów

1. Laureaci, którzy zajmą w Finale miejsce od 1 do 3, otrzymają ufundowane przez Partnera Strategicznego, firmę Tropical – Tadeusz Ogrodnik, nagrody pieniężne:

 • I miejsce – Nagroda Główna 3500 zł,
 • II miejsce – Nagroda Główna 2000 zł,
 • III miejsce – Nagroda Główna 1000 zł.

2. Dodatkowo zdobywca I miejsca otrzyma od Partnera konkursu, firmy Juwel Polska, nowy zestaw akwariowy Juwel Primo 60 z podstawą oraz lampą HeliaLux Spectrum z mocowaniem i sterownikiem.

– Łączna wartość zestawu to 2745 zł.

3. Każdy z sześciu Finalistów otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów Konkursu.

4. Każdy z sześciu Finalistów otrzyma roczną prenumeratę Magazynu Akwarium w wersji drukowanej

5. Nagrody określone  w § 4 pkt 2, 3 i 4 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 5

 Postanowienia końcowe

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych. 

3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody. 

4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button